MİSAFİR AYDINLATMA METNİ

Değerli Misafirlerimiz, ERD TURİZM YATIRIM A.Ş. – Ramada By Wyndham Tekirdağ Hotel (Bundan sonra “Otel” olarak anılacaktır) olarak sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi ve ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

a) Veri Sorumlusu

ERD Yatırım ve Turizm A.Ş. olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

b) İşlenen Kişisel Veriler

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri açıklamaları aşağıda kategorize edilmiştir:

 

  Kimlik Bilgileri: Adı, Soyadı, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi ve yeri, uyruk, pasaport numarası, medeni durum  

   bilgisi vb.

         Beraberindeki Misafir Kimlik Bilgileri: Adı-soyadı, T.C. Kimlik numarası doğum tarihi ve yeri, uyruk, pasaport   

           numarası, medeni durum bilgisi vb.

 İletişim Bilgileri  : Ev ve iş adresi, E-posta adresi, Cep telefonu numarası, Ev telefonu numarası vb.

         Özel Niteliği Taşıyan Kişisel Veriler: Fotoğraf, Biyometrik ve genetik veriler, Sağlık verisi, Irk, Etnik köken, Siyasi 

          düşünce, Felsefi inanç, Din, Mezhep vb.

         Finansal Bilgiler: Banka hesap numarası bilgileri, Kredi kartı bilgileri, fatura bilgileri vb.

 

c) Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amacı

Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Otelimiz tarafından aşağıda yer alan temel amaçlar başta olmak üzere işlenecektir:

             - Konaklama hizmetine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,

    -ERD Yatırım ve Turizm A.Ş.'nin satış ve pazarlama politikalarının yürütülebilmesi için kullandığı çevrimiçi yazılım  

    sistemlerine kaydedilmesi,

    -ERD Yatırım ve Turizm A.Ş. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların  

    yetkili birimlerimiz aracılığıyla yürütülmesi,

              -Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve müşteri memnuniyetinin artırılması amacıyla gerekli çalışmaların yetkili

              birimlerimiz aracılığıyla yürütülmesi,

               -ERD Yatırım ve Turizm A.Ş. ürün ve hizmetlerine ilişkin var olması durumunda şikâyet ve önerilerin toplanması ve 

              değerlendirilmesinin sağlanması,

     -ERD Yatırım ve Turizm A.Ş. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi; ürün ve hizmetlerin satış ve  

     pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması veya icrası,

     -İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve ticari iş güvenliğinin sağlanması,

     -Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

     -Finans ve muhasebe işlerinin birlikte veya ayrı olarak yürütülmesi,

     -COVID-19 ve benzeri küresel ya da bölgesel salgın, bulaşıcı hastalık, deprem, sel, savaş, olağanüstü hal gibi mücbir

     sebep halleri için alınan yada alınması gereken tedbirlerin yürütülmesi,

 

d) İşlenen Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla ve Kimlere Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen durumlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

 

-1774 Sayılı Kimlik Bildirim Kanunu gereği, konaklama yapan müşterilerimizin (yerli / yabancı) kimlik bilgileri Kimlik Bildirim Sistemi üzerinden kolluk kuvvetlerine bildirilecektir.

-İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacaktır.

 

-Ürün ve hizmetlere ilişkin ücretlerin tahsilatı kapsamında finans işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde mahkemeler, icra daireleri veya noter er ile paylaşılacaktır.

-Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi ve haklarımızın korunması amacıyla, sır saklama yükümlülüğü kapsamında avukatlarımız ile kadar paylaşılacaktır.

-Otelde bırakılan ve unutulan eşyaların, eşyanın sahibine teslim edilmesi amacıyla, kargo şirketi yetkilileri ile paylaşılacaktır.

e) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarla KVKK’nın 5 (2) ve 6 (2) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:

 

Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, elektronik ortamda ERD Yatırım ve Turizm A.Ş. içinde internete erişiminiz vasıtasıyla, kimlik belgeleriniz üzerinden, sosyal medya platformları üzerinden, plaka bilgileriniz üzerinden, sözlü olarak veya otelimiz içinde yer alan kapalı devre kameralar aracılığı ile ayrıca online satış platformları, turizm acenteleri, organizasyon firmaları, fuar veya seminer ziyaretlerinde kartvizit paylaşımları, çözüm ortağı kurum veya kuruluşlar aracılığıyla toplanmaktadır.

 

f) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. Maddesi Kapsamında Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel verilerinizi işlememize yönelik, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. Maddesi uyarınca, veri sahibi olarak aşağıdaki belirtilen haklara sahipsiniz:

 

-Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kanun ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizi silinmesini veya yok edilmesini isteme,

-Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

-İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-İlgili kanun maddesinin, (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı:

- Ertuğrul Mahallesi Yalı Sokak No: 21 Süleymanpaşa/Tekirdağ adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,

- Kimliğinizi tespit edebilmek amacıyla yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

- erd.turizmyatirim@hs01.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,

- Güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanmak suretiyle suzunlar@ramadatekirdag.com adresine elektronik posta göndererek veya ileride Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

g) Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Kişisel verilerinizi, ilgili mevzuatta bu verilerin saklanması için öngörülen bir süre var ise bu sürenin sonuna kadar, böyle bir süre belirlenmemiş ise işlendikleri amaç için gerekli olan süre sonuna kadar işlenecektir. Bu sürelerin dolması halinde Kişisel Verileriniz resmen veya talebiniz üzerine derhal mevzuat kurallara uygun şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

H) Yapılabilecek Değişiklikler ve Güncellemeler

 

İlgili yasal mevzuat veya ERD Yatırım ve Turizm A.Ş.'nin kişisel veri işleme amaçları ve yöntemlerinde meydana gelebilecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir